win7清理教程(搬运合集)

发布于 4 天前  9 次阅读


第一步,照做即可https://blog.csdn.net/weixin_43993373/article/details/118853784

需要用到的链接https://spacesniffer.en.softonic.com/download

第二步,深度清理

通过修改系统分页等,来节省c盘空间

https://m.xitongzhijia.net/xtjc/20190118/148470.html

最后一步,挪用其他分区空间(不建议用)

https://zhuanlan.zhihu.com/p/468951490?utm_id=0

  • wechat_img
人间客
最后更新于 2024-05-15